ГАЛЕРЭЯ КХ

лічбавая галерэя
сучаснага беларускага мастацтва


Галерэя КХ – віртуальная прастора для прэзентацыі крытычнага і актуальнага беларускага мастацтва, а таксама праектаў, накіраваных на інклюзію “выключаных” па розных прычынах мастачак і мастакоў; пляцоўка для міждысцыплінарнага дыялогу, лакальнага і міжнароднага супрацоўніцтва.

У віртуальнай галерэі мы будзем паказваць:
- уласныя куратарскія праекты: групавыя і персанальныя выставы беларускіх і замежных мастачак і мастакоў;
- староннія аўтарскія выставачныя праекты;
- выставыі-дакументацыі з архіваў галерэі Проасторы КХ за 2016-2021 гады;
- мастацкія і адукацыйныя праекты, звязаныя з гісторыяй і тэорыяй мастацтва.


[Што б ні адбывалася навокал, мастацтва ствараецца і мае патрэбу ў прасторы, каб праяўляцца. А мы маем патрэбу ў мастацтве як незаменным інструменце света- ды самаразумення. Гэтая галерэя можа стаць месцам нашай сустрэчы]


︎︎︎︎︎︎︎︎︎

ГАЛЕРЕЯ КХ

цифровая галерея 
современного беларусского искусства


Галерея КХ – виртуальное пространство для презентации критического и актуального беларусского искусства, а также проектов, направленных на инклюзию «исключенных» по разным причинам художниц и художников; площадка для междисциплинарного диалога, локального и международного сотрудничества.

В виртуальной галерее мы будем показывать:
- собственные кураторские проекты: групповые и персональные выставки беларусских и зарубежных художниц и художников;
- сторонние авторские выставочные проекты;
- выставки-документации из архивов галереи Пространства КХ за 2016-2021 годы;
- художественные и образовательные проекты, связанные с историей и теорией визуального искусства.

[Что бы ни происходило вокруг, искусство создается и нуждается в пространстве, чтобы проявляться. А мы нуждаемся в искусстве как незаменимом инструменте миро- и самопознания. Эта галерея может стать местом нашей встречи]

︎︎︎︎︎︎︎︎︎

KX GALLERY

digital gallery
of contemporary Belarusian art


KX Gallery is a virtual space to present and to promote critical and actual Belarusian and foreign contemporary art, as well as to support the projects aimed at an inclusion of artists "excluded" for different reasons, to create the platform for interdisciplinary dialogue, local and international cooperation.

In the virtual space, we’ll present:
- our own curatorial projects: group and personal online exhibitions of Belarusian and foreign artists;
- side exhibition projects;
- exhibition documentation from the archives of KX Space Gallery for the period 2016-2021;
- artistic and educational projects, dealing with the history and theory of visual arts.


[Whatever happens around, art is being created and needs the space to show up. However, we need art as an indispensable tool of world- and self-cognition. This gallery can become the place to meet]